5,500,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 8TB Skyhawk Seagate

5,330,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 4TB Black WD

4,970,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 6TB Black WD

4,720,000 تومان
4,650,000 تومان
4,020,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 6TB Skyhawk Seagate

3,600,000 تومان
3,380,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 2TB Black WD

3,370,000 تومان

منبع ذخیره اطلاعات

هارد اینترنال HDD 1TB Black WD

2,570,000 تومان
2,520,000 تومان
2,470,000 تومان
2,410,000 تومان