پردازنده

i3 8100 Box Intel

3,400,000 تومان

پردازنده

i3 8100 Tray Intel

3,150,000 تومان

پردازنده

i3 9100 Tray Intel

3,080,000 تومان

پردازنده

i3 10100F Box Intel

2,600,000 تومان

پردازنده

i3 9100F Tray Intel

2,545,000 تومان

پردازنده

i3 7100 Tray Intel

2,430,000 تومان

پردازنده

i3 6100 Tray Intel

2,050,000 تومان