9,050,000 تومان
7,550,000 تومان
6,200,000 تومان
4,800,000 تومان
4,250,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر

منبع تغذیه گرین مدل GP800B-HP EVO

3,440,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر

منبع تغذیه گرین مدل GP700B-HP EVO

3,070,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر

منبع تغذیه گرین مدل GP600B-HP EVO

2,720,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر

منبع تغذیه گرین مدل GP650A-UK PLUS

2,610,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر

منبع تغذیه گرین مدل GP550A-UK PLUS

2,270,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر

منبع تغذیه گرین مدل GP700A-GED Bronze

2,060,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر

منبع تغذیه گرین مدل GP500A-UK PLUS

2,060,000 تومان
1,910,000 تومان

منبع تغذیه کامپیوتر

منبع تغذیه گرین مدل GP600A-GED Bronze

1,830,000 تومان
1,760,000 تومان
1,710,000 تومان